ДИРЕКТОР НА ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

Д-Р НАУАФ БААРА

– ДИРЕКТОР НА ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

(nauaf.baara@geol.gov.mk, 071/346-456)

Адреса: Од 1983 до денес во Република Северна Македонија, Тетово.

Датум на раѓање: декември 1964 год. во Јордан

Државјанство: Македонско

Брачен статус: Оженет, татко на две деца

Јазици: Англиски јазик, Арапски јазик

Образование: Дипломиран инженер по геологија – Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ , Штип, Република Северна Македонија

Последипломски магистерски студии: Магистер на технички науки – Структурно-литолошка анализа на градбата и проценка хидрогеолошкиот потенцијал на Скопската котлина

Докторска десертација на Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје, Република Северна Македонија : Проучување на хидрогеолошките карактеристики на Скопската депресија на потегот од извор Рашче до бунарите во Нерези (аспект на водоснабдување)

Резиме :

Повеке од 20 години активен во решавање на проблеми од областа на геологијата, водоснабдувањето и заштитата на животната средина. Автор на Проекти и Елаборати за детални геолошки истражувања. Автор на Елаборати за оценка на влијанието врз животната средина на изведени хидрогеолошки истражувања и експлоатација на подземна вода. Учесник во работни тимови за анализа на проблеми за водоснабдување, управување со одпад, и заштита на животна средина. Сопственик на приватна фирма Геохидроинженеринг -консалтинг Тетово, со примарна активност за хидрогеолошки истражувања и изведување на експлоатациони бунари на подземна вода.

 Кариера:

1992 – 1992 Поранешна „Макпрофил“ – Скопје, позиција – геолошки инженер,
1993 – 1993 Поранешна „Круна-Дрил“ – Скопје, позиција – геолошки инженер,
1993 – 1994 Поранешна “Макпрофил“ — Скопје, позиција – геолошки инженер,
1998 – 2000 Медитеран унион — Штип, позиција – главен геолошки инженер,
2002 – 2005 Геоталк — Тетово, позиција – геолошки инженер, управител на фирма,
2006 – 2017 Геохидроинженеринг — Консалтинг – Тетово, геолошки инженер, управител, менаџер и сопственик на фирма
2017 — Директор на Геолошки завод на Република Северна Македонија

Дополнителни квалификации:

• Експерт за оцена на влијание на проектите врз животната средина
• Носител на:
1. Лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања,
2. Овластување А за изработка на проектна документација од геотехника
3. Овластување В за надзор на проектна документација од геотехника
• Познавање на: Microsoft Office, AutoCAD, Civil Desing

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство