Централен одбор

 1. Горан Мисовски
 2. Марија Бошковска Јанковски
 3. Емил Николовски
 4. Радојко Цветановски
 5. Соња Мираковска
 6. Зоран Георгиевски
 7. Милица Беслаќ
 8. Биљана Зефиќ
 9. Зорица Апостолска
 10. Ненад Ефремов
 11. Виолета Цветановска
 12. Миле Климоски
 13.  Љупчо Цветковски
 14. Цветан Ѓурчиноски
 15. Ѓуро Марковски
 16. Димитар Димитровски
 17. Ненад Коруновски
 18. Марија Тодороска
 19. Роберт Диковски
 20. Кристијан Трајковски
 21. Богдан Николовски
 22. Драги Божиновски
 23. Милентие Јаневски
 24. Ласто Вучиќ
 25. Зоран Маневски
 26. Благојче Јаќимовиќ
 27. Сунчица Јосифова
 28. Јасминка Спасовска
 29. Слаѓан Радојковиќ
 30. Стојан Арменски
 31. Кирил Гајдов
 32. Петар Маџаров
 33. Владимир Трајкоски
 34. Венцо Вуинов
 35. Драган Тасев
 36. Маја Наскова
 37. Сашко Јовановски
 38. Фиданчо Младеновски
 39. Ирена Димовска
 40. Томе Неделковски
 41. Младен Ристов
 42. Рајна Пешовска Јакимова
 43. Оливер Досевски
 44. Сашко Стефановски
 45. Јордан Михајловски
 46. Ратко Павловски
 47. Влатко Ристовски
 48. Мики Милковски
 49. Горан Младеновски
 50. Татјана Гаќева
 51. Бобан Спиров
 52. Стојанче Манев
 53. Даниела Ивановска
 54. Ристе Николовски
 55. Сијче Сотирова
 56. Сане Сарафов
 57. Јулијана Цековска
 58. Филип Стојчески
 59. Саше Димовски
 60. Симона Мијакоска
 61. Михаел Смилески
 62. Томе Стојановски
 63. Драги Крстев
 64. Гордана Кожуварова
 65. Кире Трампевски
 66. Зоран Георгиев
 67. Горан Трајковски
 68. Горан Чамовски
 69. Сашо Настески
 70. Борче Петкоски
 71. Марјан Трајаноски
 72. Александар Китановски
 73. Благоја Гроздановски
 74. Александар Котески
 75. Стефани Ставревски
 76. Јуле Змејковска Василевска
 77. Ексо Јанаќиески
 78. Тони Ефремоски
 79. Слафко Јанкоски
 80. Бобан Лекоски
 81. Звонко Богданоски
 82. Петре Новески
 83. Тони Трпчевски
 84. Даниела Јовановска
 85. Панче Филиповски
 86. Ристе Спасовски
 87. Петар Шапе
 88. Тамара Баара

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство