Надзорен одбор

Ред. бр. Име и Презиме
1. Љупчо Павловски – ПРЕТСЕДАТЕЛ
2. Силвана Ивановска
3. Сузана Апостолова
4. Свето Симоновски
5. Јулија Трајановиќ
6. Блаже Костов
7. Александар Богданоски
8. Сашо Сековски
9. Ештреф Алиу

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство