ЈУЛИЈАНА ЦЕКОВСКА – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛКА

Родена 1982 година во Прилеп, дипломиран политиколог на Правен факултет.

Основач на НСДП, претседател на ОО на НСДП Прилеп, член на ИО.

Раководител на АД за стопанисување со станбен и деловен простор-Подружница Прилеп.

Член на совет на Општина Прилеп.

Учесник на Светскиот форум за Демократија на Совет на Европа како и голем број на Конференции и обуки од областа на политички маркетинг, човекови и малцински права, Демократска и регионална соработка на Западен балкан, регионална Акдемија за Демократија, Сертифицирана од Совет на Европа.

Надлежности согласно О Д Л У К А за определување на бројот на потпретседатели на Централниот одбор на НСДП и определување на правата и делокругот на нивните надлежности, донесена од Централниот одбор на НСДП на 25 јуни 2022 година:

ОПШТИ ПРАВА, ОБВРСКИ И НАДЛЕЖНОСТИ:

– ја претставува  и застапува НСДП со овластување на претседателот на НСДП;

– ги свикува седниците на Централниот одбор и Извршниот одбор на НСДП со овластување на претседателот на НСДП;

– учествува во градењето на политиките на НСДП;

– врши и други работи што ќе им ги довери претседателот на НСДП.

Јулијана Цековска – потпретседателка на НСДП – задолжена за политики за добро владеење, транспарентност, отчетност, комуникација со јавност и дигитализација.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство