ЗОРАН МАНЕВСКИ – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

Роден во 1957 година во Куманово, дипломиран економист.

Раководител на финансиско-комерцијален сектор во ЈП Водовод во Куманово.

Државен секретар во Министерство за економија, помошен директор на ЈП „Чистота и зеленило“ во Куманово.

Државен советник и државен секретар во Министерство за транспорт и врски.

Основач и член на НСДП, член на Централниот одбор и Извршниот одбор на НСДП во повеќе мандати.

 

Надлежности согласно О Д Л У К А за определување на бројот на потпретседатели на Централниот одбор на НСДП и определување на правата и делокругот на нивните надлежности, донесена од Централниот одбор на НСДП на 25 јуни 2022 година:

ОПШТИ ПРАВА, ОБВРСКИ И НАДЛЕЖНОСТИ:

– ја претставува  и застапува НСДП со овластување на претседателот на НСДП;

– ги свикува седниците на Централниот одбор и Извршниот одбор на НСДП со овластување на претседателот на НСДП;

– учествува во градењето на политиките на НСДП;

– врши и други работи што ќе им ги довери претседателот на НСДП.

Зоран Маневски е потпретседател на НСДП – задолжен за политики за економија, финансии, енергетика, инвестиции и транспорт и врски.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство