Извршен одбор

 

1.Тито Петковски – Претседател

2.Горан Мисовски – Потпретседател

3.Соња Мираковска – Потпретседател

4.Зорица Апостолска – Потпретседател

5.м-р Кристијан Трајковски – Организационен секретар

6.м-р Стојанче Манев – Секретар за меѓународна соработка

7.м-р Мики Милковски

8.Зоран Маневски

9.Драги Крстев

10.Јулијана Цековска

11.др.Венцо Вуинов

12.Сашко Стефановски

13.Тони Ефремоски

14.Биљана Зефиќ

15.Петар Шапе

16.Марија Бошковска Јанковски

17.Милица Беслаќ

18.Панче Филиповски

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство