СОВЕТНИЧКА – ДЕМИР ХИСАР

Јасмина Јовановска

– советничка во Советот на општина Демир Хисар.

 

Родена е 1987 година во Битола. Има завршено средно медицинско училиште – насока лабораториски техничар во Битола. Високо образование завршила на

Универзитетот св.Климент Охридски, Битола при факултетот за биотехнички науки и се стекнала со назив дипломиран инженер по преработка на анимални производи, а исто така се здобила со педагошка доквалификација за наставник.

Вработена е како фармацевтски техничар во ПЗУ „ДЕХИ ФАРМ“ – ДЕМИР ХИСАР.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство