СОВЕТНИК – АЕРОДРОМ

МИЛЕ КЛИМОВСКИ

m.klimovski@aerodrom.gov.mk

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство