НСДП НА ЦЕНТРАЛНИОТ ОДБОР ВО СТРУГА ГО ИЗБРА НОВОТО РАКОВОДСТВО

26 јуни, 2022

Вчера 25 јуни 2022 година, во хотел Дрим во Струга, се одржа Првата конститутивна сецница на Централниот одбор на НСДП на која беше избрано новото раководство на НСДП и го усвои Деловникот за работа.

М-р Мики Милковски од Ранковце беше избран генерален секретар на партијата.

Исто така беа избрани четири потпретседатели Соња Мираковска од Скопје, Зоран Маневски од Куманово, Јулијана Цековска од Прилеп и Драги Крстев од Битола.

На Централниот одбор беа избрани и организационен секретар др. Венцо Буинов од Виница и секретар за меѓународна соработка, Марјан Дамјановски од Скопје.

Беше избран и Извршен одбор на НСДП со 23 члена од кои 8 по функција и 15 члена од сите изборни региони и други организациони форми на НСДП.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство