(ГАЛЕРИЈА) ШЕСТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЈА на Локалниот клуб на НСДМ-Битола

23 април, 2015

Галерија од VI-тата ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЈА на Локалниот клуб на НСДМ-Битола

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство