• pelince cover
  • prvomajski mars
  • tito-slider
  • mk eu
  • slide1

Извршен одбор

1.Тито Петковски – Претседател

2.Горан Мисовски – Потпретседател

3.Соња Мираковска – Потпретседател

4.Зорица Апостолска – Потпретседател

5.Кристијан Трајковски – Организационен секретар

6.Стојанче Манев – Секретар за меѓународна соработка

7.Мики Милковски

8.Зоран Маневски

9.Драги Крстев

10.Јулијана Цековска

11.Венцо Вуинов

12.Сашко Стефановски

13.Тони Ефремоски

14.Биљана Зефиќ

15.Петар Шапе

16.Марија Бошковска Јанковски

17.Славе Арсовски

18.Милица Беслаќ

19.Панче Филиповски